Stanovy Astronomické společnosti Pardubice

1. Základní ustanovení:

Astronomická společnost Pardubice (dále jen ASP) je samostatnou právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších změn a doplňků. ASP nabývá práv a může být nositelem závazků ode dne registrace u Ministerstva vnitra České republiky.

2. Název sdružení:

Astronomická společnost Pardubice (ASP)

3. Sídlo:

Gorkého 2658, Pardubice 530 02

4. Cíl činnosti:

Cílem ASP je zejména amatérská astronomická činnost a popularizace astronomie. Činnost, kterou ASP k tomto cíli směřuje, spočívá především:

 • ve spolupráci s Hvězdárnou b.A.Krause v Pardubicích a Sdružením hvězdáren a planetárií
 • v pořádání veřejných pozorování mimořádných přírodních úkazů
 • v přípravě astronomických přednášek
 • v pořádání odborných seminářů a setkání s astronomy z jiných měst
 • ve spravování a rozšiřování astronomické knihovny
 • v nákupu tiskovin a pomůcek s astronomickou tematikou za účelem jejich další distribuce

5. Členství:

Členství v ASP je individuelní nebo kolektivní. Individuelním členem se může stát každá fyzická osoba, která dosáhla věku 15 let, kolektivním členem pak každá právnická osoba.

Členství vzniká rozhodnutím výkonného výboru společnosti o přijetí na základě písemné přihlášky a je podmíněno zaplacením členského příspěvku, respektive jeho poměrné části.

Členství zaniká písemným prohlášením o vystoupení, úmrtím, nezaplacením členského příspěvku do 30.června daného roku, druhou v řadě neomluvenou, nebo čtvrtou v řadě omluvenou neúčastí na sjezdu, nebo vyloučením. Vyloučení může nastat především z důvodu neplnění povinnotí člena nebo při zjištění jiných závažných okolností. O vyloučení rozhoduje sjezd ASP nadpoloviční většinou všech členů společnosti. Každý člen, na nějž je podán návrh na vyloučení má právo se před hlasováním o vyloučení hájit, vyloučení v nepřítomnosti není možné.

Povinnosti člena:

 • ve stanoveném termínu platit členské příspěvky
 • dodržovat stanovy společnosti
 • podílet se na činnosti společnosti
 • dbát na dobrou pověst společnosti a její činnost
 • při všech akcích, pořádaných společností (i ve spolupráci) nebo kterých se společnost organizovaně účastní, dbát běžných společenských norem

Práva člena:

 • zúčastnit se sjezdu a svým hlasem na něm spolurozhodovat
 • volit a být volen do všech orgánů a funkcí společnosti
 • být informován o všech činnostech a akcích společnosti
 • účastnit se všech činností a akcí společnosti
 • účastnit se schůzí výkonného výboru, po udělení slova zde může projevit svůj názor, popř. vznášet návrhy, podněty či stížnosti, hlasovací právo mají však pouze členové výkonného výboru.

Společnost může na základě rozhodnutí výkonného výboru udělovat čestné členství osobám, které výrazným způsobem pomohly ASP v její činnosti popř. jinak napomohly rozvoji astronomie v Pardubicích. Čestní členové mají všechna práva členů vyjma práva volebního. Zároveň jsou čestní členové zproštěni všech povinností členů.

6. Orgány společnosti:

I. Sjezd

je nejvyšším orgánem společnosti, tvoří ho všichni členové, rozhoduje s konečnou platností o všech zásadních otázkách, týkajících se společnosti.

Řádný sjezd svolává předseda jedenkrát do roka, mimořádný sjezd svolá předseda, požádá-li o to výkonný výbor nebo alespoň 1/3 členů. O konání sjezdu musí předseda informovat členy nejpozději 14 dní před vyhlášeným termínem sjezdu.

Rozhodování sjezdu: sjezd je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů společnosti. Není-li stanoveno jinak, provádí se hlasování pozvednutím ruky a návrh je přijat nadpoloviční většinou přítomných členů.

II. Výkonný výbor

je výkonným orgánem společnosti, řídí činnost společnosti v období mezi sjezdy. Funkční období výkonného výboru je 1 rok; nestanoví-li sjezd jinak, má 5 členů. Výkonný výbor je volen tajným hlasováním na sjezdu. Výkonný výbor může být odvolán též sjezdem, a to jako celek nebo jednotlivě.

Výkonný výbor se schází minimálně 2x za rok, svolává ho předseda, je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční většiny zvolených členů, návrh je přijat nadpoloviční většinou přítomných členů výboru.

Výkonný výbor má zejména tyto povinnosti:
k jednání sjezdu připravit zprávu o činnosti své i celé společnosti za své funkční období a spolu se správou o hospodaření (včetně účetní uzávěrky) ji předložit k jednání sjezdu
vypracovat koncepci plánu činnosti na příští období a spolu s finančním plánem ji předložit k jednání sjezdu
řídit činnost sdružení
řídit se rozhodnutími sjezdu a zasadit se o jejich naplnění.

Ke splnění svých povinností jakožto i k zajištění další činnosti svých i celé společnosti má výkonný výbor možnost volit ze svých řad další funkcionáře společnosti jako je hospodář, knihovník apod., z ostatních členů společnosti pak může tvořit pracovní skupiny.

III. Předseda společnosti:

je volen výkonným výborem z řad jeho členů tak, aby mohl jeho volbu potvrdit ještě tentýž sjezd, na kterém byl výbor zvolen. Stejným způsobem může výkonný výbor zvolit i předsedova zástupce. Bez potvrzení sjezdem je volba předsedy i jeho zástupce neplatná. Pokud předseda rezignuje, je odvolán výkonným výborem či sjezdem, nebo z jiného důvodu nemůže vykonávat svou funkci, vykonává jeho pravomoci zástupce předsedy. Není-li funkce zástupce předsedy obsazena, stává se zastupujícím předsedou nejstarší člen výkonného výboru. Zastupující předseda vykonává funkce předsedy až do příštího sjezdu společnosti. Předseda zastupuje společnost a jedná jejím jménem. Řídí též zasedání výkonného výboru i sjezdu společnosti.

7. zásady hospodaření:

Příjmy společnosti tvoří zejména:

 • Členské příspěvky, o jejich výběru a minimální výši rozhoduje sjezd, ten může též v případě potřeby určit mimořádný členský příspěvek.
 • Příjmy, vyplývající z vlastní činnosti společnosti jako např. vstupné na akce, pořádané společností, tržby za tiskoviny, apod.
 • Prostředky poskytované státními orgány a organizacemi.
 • Dary jednotlivců i organizací, dědictví a odkazy.

Výdaje společnosti souvisí především s náklady na akce pořádané společností a zajišťováním prostředků k vykonávání činnosti.

Účetní uzávěrku schvaluje každoročně sjezd společnosti, hospodaření v průběhu mezi sjezdy zajišťuje výkonný výbor, případně jím zvolený hospodář, který nesmí bez předchozího souhlasu sjezdu zapříčinit, aby byly finance společnosti v jakémkoli okamžiku v deficitu.

8. Zánik společnosti:

Společnost zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením pouze tehdy, rozhodne-li o tom sjezd všemi hlasy přítomných členů. Majetek a finanční aktiva a pasiva budou při majetkovém vypořádání rozděleny úměrně členským příspěvkům členů za celou dobu existence sdružení.

9. Závěrečné ustanovení:

Tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace Ministerstvem vnitra ČR, mohou být změněny rozhodnutím nadpoloviční většiny všech členů společnosti na sjezdu společnosti.